Dunaföldvári Eszterlánc Óvoda, Bölcsőde és Konyha

Friss hírek

Támogassa óvodánkat a befizetett adójának 1

Rendelkezett már adójának 1%-áról? Amennyiben még nem rendelkezett annak sorsáról úgy kérjük, támogassa Intézményünket!

A támogatáshoz szükséges nyilatkozat letöltéséhez kérjük kattintson a "Letöltöm" szövegre!

LETÖLTÖM

Tovább...

Támogassa óvodánkat a befizetett adójának 1

Rendelkezett már adójának 1%-áról? Amennyiben még nem rendelkezett annak sorsáról úgy kérjük, támogassa Intézményünket!

A támogatáshoz szükséges nyilatkozat letöltéséhez kérjük kattintson a "Letöltöm" szövegre!

LETÖLTÖM

Tovább...

Bölcsőde fejlesztés

Dunaföldvár Város Önkormányzata a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretén belül a TOP–1.4.1–15 kódszámú „A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével” tárgyú felhíváson több mint 89 millió forint pályázati támogatást nyert „Bölcsőde fejlesztés Dunaföldváron” című projekt megvalósítására. 

Tovább...

Felvételi szabályzat - 2019

Intézményünk Felvételi szabályzata a 2019-es évre vonatkozóan a tovább gomra kattintva megtekinthető!

Tovább...

Szeretettel köszöntjük a kedves Olvasót a Dunaföldvári Eszterlánc Óvoda, Bölcsőde és Konyha weblapján.

eszterlĂĄnc Ăłvi logĂł.png

 

álláshirdetés

A Dunaföldvári Eszterlánc Óvoda, Bölcsőde és Konyha

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A alapján

pályázatot hirdet

Óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

 A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidős

A munkavégzés helye:

Dunaföldvár Jókai utca 7.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

Az óvodáskorú gyermekek nevelése, oktatása a Nemzeti Köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 62-63 §-a alapján.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadóak.

Pályázati feltételek:

 • Főiskola, óvodapedagógus
 • fényképes szakmai önéletrajz a pályázó elérhetőségeivel
 • képzettséget, iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázatban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul
 • 90 napnál nem régebbi eredeti hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet és annak igazolására, hogy a pályázó nem áll foglakoztatástól eltiltás hatálya alatt.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a legkorábban 2022.augusztus 23. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022.július 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Úr-Hosszú Edina Ilona nyújt a +36305677793-as telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Dunaföldvári Eszterlánc Óvoda, Bölcsőde és Konyha címére történő megküldésével (7020 Dunaföldvár Jókai utca 7.)

Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: OVI/2-113/2022., valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus

 • Elektronikus úton, Úr-Hosszú Edina Ilona részére az ovoda@dunafoldvar.hu email címen keresztül.

A pályázat elbírálásának módja és rendje:

A pályázati anyag áttanulmányozása után, a pályázó személyes meghallgatásával az intézményvezető döntésével történik.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. augusztus 15.

 A munkáltatóval kapcsolatos további információt az eszterlancovoda.hu honlapon szerezhet.


Óvodai beiratkozás módosítás a 2022-2023-as nevelési évre

 

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. § (1) bekezdése alapján a Dunaföldvár Város Önkormányzata fenntartásában lévő Dunaföldvári Eszterlánc Óvoda, Bölcsőde és Konyha intézményben az óvodai beiratkozás idejéről és rendjéről az alábbi hirdetményt teszem közzé.

 

Az óvodai beiratkozás ideje:

2022. április 20-21. (szerda-csütörtök)

8.00 – 12.00 óra

13.00 – 17.00 óra

2022. április 22. (péntek)

8.00 – 12.00 óra

 Helye: Dunaföldvár, Kossuth L. utca 4. intézményvezetői iroda

 A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet értelmében:

"20. § (3)  Az óvodai beiratkozáskor be kell mutatni a gyermek nevére kiállított személyazonosságot igazoló hatósági igazolványokat, továbbá a szülő személyazonosságát igazoló hatósági igazolványokat és lakcímet igazoló hatósági igazolványát."

A személyazonosság igazolásáról a  polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 29. § (1) bekezdés rendelkezik.

Kérjük, hozza magával:

 • óvodaköteles gyermekét,
 • gyermeke TAJ kártyáját,
 • gyermeke személyazonosító igazolványát és lakcímkártyáját,
 • a szülő személyazonosító igazolványát, valamint lakcímkártyáját és
 • kitöltött óvodai felvétel iránti kérelem nyomtatványt, amelyet előzetesen a Polgármesteri Hivatal portáján, a védőnőknél, illetve az óvodákban lehet elérni.

 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8. § (1) értelmében „az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.

A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai nevelésben köteles részt vennie. A szülő - tárgyév április 15. napjáig benyújtott - kérelme alapján a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, a Kormány rendeletében kijelölt szerv (a továbbiakban: felmentést engedélyező szerv) felmentheti az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja. Ha az eljárásban szakértőt kell meghallgatni, csak az óvodavezető vagy a védőnő, továbbá tartós gyógykezelés alatt álló gyermek esetében az Eütv. 89. §-a szerinti általános járóbeteg-szakellátásban, vagy az Eütv. 91. §-a szerinti általános fekvőbeteg-szakellátásban részt vevő szakorvos rendelhető ki. Tartós gyógykezelés alatt álló gyermek esetében a kérelem a tárgyév április 15. napja után is benyújtható. Az eljárás időtartama ötven nap.

49. § (1) Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik. Az óvodába a gyermek – e törvényben foglalt kivétellel – harmadik életévének betöltése után vehető fel. A szülő gyermeke óvodai felvételét, átvételét bármikor kérheti, a gyermekek felvétele folyamatos.

(2) A gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, átvenni, amelynek körzetében lakik, vagy ahol szülője dolgozik. A felvételről, átvételről az óvoda vezetője dönt. Ha a jelentkezők száma meghaladja a felvehető gyermekek számát, az óvodavezető, amennyiben az óvoda fenntartója több óvodát tart fenn, az óvoda fenntartója bizottságot szervez, amely javaslatot tesz a felvételre.

 A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 20. § (2) és (3) bekezdése szerint:

A szülő az óvodai nevelésben történő részvételre jogszabály alapján kötelezett gyermekét köteles beíratni az önkormányzat által közzétett közleményben vagy hirdetményben meghatározott időpontban.

Óvodaköteles gyermek esetében az EMMI rendelet 20. § (2) bekezdése alapján a napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, ha gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni az Oktatási Hivatalt.

Kérem, a Kedves Szülőket, hogy a fent jelzett napokon tegyenek eleget a gyermekükre vonatkozó beíratási kötelezettségüknek.

 A jelentkezés elutasítása esetén a szülő az Nkt. 37. § (3) bekezdése alapján érdeksérelemre hivatkozással 15 napon belül kérelmet nyújthat be az intézmény fenntartójához, a Dunaföldvár

 

Város Önkormányzata 7020 Dunaföldvár, Kossuth Lajos utca 2. (Dunaföldvári Polgármesteri Hivatal).

Az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyerekek óvodai felvétele az alapító okiratban foglaltak szerint biztosított.


A felvételi eljárásról hozott döntés ideje:

Az óvodai felvétel tárgyában meghozott döntés közlésének határnapja, amely legkésőbb a beiratkozásra kiírt utolsó határnapot követő huszonegyedik munkanap:

2022. május 23.

Az óvodáztatási kötelezettség nem teljesítése esetén alkalmazható jogkövetkezmények

 

Az 3. életévet betöltött gyermek beíratásának elmulasztását a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. tv. 247. §-a szerint az a szülő vagy törvényes képviselő

 • aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába, illetve az iskolába nem íratja be,
 • aki nem biztosítja, hogy súlyos és halmozottan fogyatékos gyermeke a fejlődését biztosító nevelésben, nevelés-oktatásban vegyen részt,
 • akinek a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeke ugyanabban az óvodai nevelési évben igazolatlanul a jogszabályban meghatározott mértéket vagy annál többet mulaszt, szabálysértést követ el, amely pénzbírsággal sújtható.


Úr-Hosszú Edina Ilona

   intézményvezető

 

Óvodai felvételi iránti kérelem

Intézményünkbe történő felvételi kérelem adatlapot az alábbi két formátumban töltheti le. Letöltéshez kérjük kattintson a választott ikonra!
 
                                                         word_logo_1.png pdf_logo.jpg

 

 

A jelentkezési lap leadási helye: Dunaföldvár Kossuth L. utca 4.

Az óvodai beiratkozás ideje: 2022.04.20-án 8.00-12.00 és 13.00-17.00 óra között,

                                                 2022.04.21-én 8.00-12.00 és 13.00-17.00 óra között,

                                                 2022.04.22-én 8.00-12.00 óráig.

 

Események

Támogassa óvodánkat a befizetett adójának 1

Rendelkezett már adójának 1%-áról? Amennyiben még nem rendelkezett annak sorsáról úgy kérjük, támogassa Intézményünket!

A támogatáshoz szükséges nyilatkozat letöltéséhez kérjük kattintson a "Letöltöm" szövegre!

LETÖLTÖM

Támogassa óvodánkat a befizetett adójának 1

Rendelkezett már adójának 1%-áról? Amennyiben még nem rendelkezett annak sorsáról úgy kérjük, támogassa Intézményünket!

A támogatáshoz szükséges nyilatkozat letöltéséhez kérjük kattintson a "Letöltöm" szövegre!

LETÖLTÖM

Bölcsőde fejlesztés

Dunaföldvár Város Önkormányzata a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretén belül a TOP–1.4.1–15 kódszámú „A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével” tárgyú felhíváson több mint 89 millió forint pályázati támogatást nyert „Bölcsőde fejlesztés Dunaföldváron” című projekt megvalósítására. 

Felvételi szabályzat - 2019

Intézményünk Felvételi szabályzata a 2019-es évre vonatkozóan a tovább gomra kattintva megtekinthető!