Dunaföldvári Eszterlánc Óvoda, Bölcsőde és Konyha

Friss hírek

Támogassa óvodánkat a befizetett adójának 1

Rendelkezett már adójának 1%-áról? Amennyiben még nem rendelkezett annak sorsáról úgy kérjük, támogassa Intézményünket!

A támogatáshoz szükséges nyilatkozat letöltéséhez kérjük kattintson a "Letöltöm" szövegre!

LETÖLTÖM

Tovább...

Támogassa óvodánkat a befizetett adójának 1

Rendelkezett már adójának 1%-áról? Amennyiben még nem rendelkezett annak sorsáról úgy kérjük, támogassa Intézményünket!

A támogatáshoz szükséges nyilatkozat letöltéséhez kérjük kattintson a "Letöltöm" szövegre!

LETÖLTÖM

Tovább...

Bölcsőde fejlesztés

Dunaföldvár Város Önkormányzata a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretén belül a TOP–1.4.1–15 kódszámú „A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével” tárgyú felhíváson több mint 89 millió forint pályázati támogatást nyert „Bölcsőde fejlesztés Dunaföldváron” című projekt megvalósítására. 

Tovább...

Felvételi szabályzat - 2019

Intézményünk Felvételi szabályzata a 2019-es évre vonatkozóan a tovább gomra kattintva megtekinthető!

Tovább...

Szeretettel köszöntjük a kedves Olvasót a Dunaföldvári Eszterlánc Óvoda, Bölcsőde és Konyha weblapján.

beiratkozasi_fokep1.jpg

HIRDETMÉNY

óvodai beiratkozásról a 2019/20-as nevelési évre

 

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. § (1) bekezdése alapján a Dunaföldvár Város Önkormányzata fenntartásában lévő Dunaföldvári Eszterlánc Óvoda, Bölcsőde és Konyha intézményben az óvodai beiratkozás idejéről és rendjéről az alábbi hirdetményt teszem közzé.

 

Az óvodai beiratkozás ideje:

2019. április 23-24-25. (kedd-csütörtök)

8.00 – 12.00 óra

13.00 – 17.00 óra

Helye: Dunaföldvár, Jókai utca 7. sz. óvodaépület.

 

Az óvodai beiratkozáskor be kell mutatni:

  • a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt,
  • továbbá a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát.

 Kérjük, hozza magával:

  • óvodaköteles gyermekét és
  • gyermeke TAJ kártyáját.

 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8. § (1) értelmében „az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.

A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31-ig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. A jegyző a szülő kérelmére és az óvodavezető, valamint a védőnő egyeztetésével, a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, az ötödik életév betöltéséig felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja.”


49. § (1) Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik. Az óvodába a gyermek – e törvényben foglalt kivétellel – harmadik életévének betöltése után vehető fel. A szülő gyermeke óvodai felvételét, átvételét bármikor kérheti, a gyermekek felvétele folyamatos.

(2) A gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, átvenni, amelynek körzetében lakik, vagy ahol szülője dolgozik. A felvételről, átvételről az óvoda vezetője dönt. Ha a jelentkezők száma meghaladja a felvehető gyermekek számát, az óvodavezető, amennyiben az óvoda fenntartója több óvodát tart fenn, az óvoda fenntartója bizottságot szervez, amely javaslatot tesz a felvételre.

(4) Az óvodába felvett gyermekek csoportba való beosztásáról a szülők és az óvodapedagógusok véleményének kikérése mellett az óvodavezető dönt.

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 20. § (2) és (3) bekezdése szerint:

A szülő az óvodai nevelésben történő részvételre jogszabály alapján kötelezett gyermekét köteles beíratni az önkormányzat által közzétett közleményben vagy hirdetményben meghatározott időpontban. A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, amennyiben gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt. A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett, az óvodával jogviszonyban álló gyermek szülője, amennyiben gyermeke az óvodakötelezettségét a jövőben külföldön teljesíti, előzetesen köteles értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt.

 

Kérem, a Kedves Szülőket, hogy a fent jelzett napokon tegyenek eleget a gyermekükre vonatkozó beíratási kötelezettségüknek.

 

A jelentkezés elutasítása esetén a szülő az Nkt. 37. § (2)-(3) bekezdése alapján érdeksérelemre hivatkozással 15 napon belül kérelmet nyújthat be az intézmény fenntartójához, a Dunaföldvár Város Önkormányzata 7020 Dunaföldvár, Kossuth Lajos utca 2. (Dunaföldvári Polgármesteri Hivatal).

Az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyerekek óvodai felvétele az alapító okiratban foglaltak szerint biztosított.

 

A felvételi eljárásról hozott döntés ideje:

Az óvodai felvétel tárgyában meghozott döntés közlésének határnapja, amely legkésőbb a beiratkozásra kiírt utolsó határnapot követő huszonegyedik munkanap:

2019. május 27.

Az óvodáztatási kötelezettség nem teljesítése esetén alkalmazható jogkövetkezmények:

 2012. évi II. törvény a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről XXXI. Fejezet Az óvodai nevelés, valamint az alapfokú és középfokú nevelés-oktatás rendjét veszélyeztető szabálysértések című bekezdés alapján: Az óvodai nevelésben való részvételi kötelezettség és a tankötelezettség megszegése 247. § (1)

Az a szülő vagy törvényes képviselő

a) aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába, illetve az iskolába nem íratja be,

b) aki nem biztosítja, hogy súlyos és halmozottan fogyatékos gyermeke a fejlődését biztosító nevelésben, nevelés-oktatásban vegyen részt,

c) akinek a szülői felügyelete vagy gyámsága - kivéve a gyermekvédelmi gyámsága - alatt álló gyermeke ugyanabban az óvodai nevelési évben az iskolai életmódra felkészítő foglalkozásokról, illetőleg ugyanabban a tanévben az iskolai kötelező tanórai foglalkozásokról igazolatlanul a jogszabályban meghatározott mértéket vagy annál többet mulaszt, szabálysértést követ el.

 

Tájékoztató az óvodák felvételi körzetéről

A Dunaföldvári Eszterlánc Óvoda, Bölcsőde és Konyha 7020 Dunaföldvár Jókai utca 7.

alábbi telephelyeire:

1.) 7020 Dunaföldvár, Jókai u. 7.

2.) 7020 Dunaföldvár, Iskola u. 7.

3.) 7020 Dunaföldvár, József tér 8.

4.) 7020 Dunaföldvár Kossuth L. u. 4.

az óvodai felvételi körzeteket az alábbiakban foglaltak szerint határozza meg, amely megegyezik Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 37/2017.(II.28.) KT határozat önkormányzati határozatával:

 

1. sz. óvodai körzet- 7020 Dunaföldvár, Jókai utca 7. és Kossuth L. utca 4.

- Ady Endre utca, Alsó Öreghegy, Bánom völgy, Bercsényi utca, Beszédes sor, Béke tér, Diós, Fehérvári utca (páros 2-52, páratlan 1.-47), Flórián utca, Gábor Pál utca, Homoki köz, Hősök tere, Ifjúság tér, Ilona utca, Jókai utca, Kéri út 6-os úton belüli oldala, Magyar köz,

Mély út, Mészáros utca, Petőfi Sándor utca, Rákóczi utca, Rátkay köz, Reiter köz, Sóház utca, Tamás István utca, Tavasz utca, Templom hegy, Templom utca, Váralja utca, Várdomb utca, Zrínyi köz

- Új utcák: Alsó Bölcske utca, Alsó Burgundia, Alsó Kálvária, Alsó Újhegy, Alsórév út, Belső Bölcske utca, Bezerédj utca, Duna utca, Felső Bölcske utca, Felső Burgundia, Felső Kálvária, Felső Kiskuti köz, Györki sor, Hunyadi sor, Itató, János hegy, Kakas hegy, Kossuth Lajos utca, Közép Burgundia, Külső Bölcskei út, Nagy hegy, Paksi utca 6-os úton belüli része, Solti út, Somos-hegy, Szent Flórián tér, Szt. László hegy, Széchenyi utca, Sziget köz, Tabán, Tójárás, Tóth völgy, Vak Bottyán tér, Vasúti őrház , Belső Kertek köze

 

2. sz. óvodai körzet- 7020 Dunaföldvár, Iskola utca 7.

- Anna-hegy, Alsó-Homokerdő, Alsó Tó, Aradi köz, Arany János utca, Árpád utca, Baross dülő, Baross utca, Battyány sor, Bethlen köz, Béri Balogh Ádám utca, Csáki köz, Damjanich utca, Deák tér, Dézsma sor, Dobó utca, Dózsa György utca, Erzsébet utca, Iskola utca, Irinyi János utca (páros 2-4, páratlan 1-29), Jobbágyősök útja,Kereszt utca, Kéri út (páros 22-104, páratlan 19-105.) Kodály Zoltán utca, Kölcsey utca, Közép-Homokerdő, Külső Kertek köze, Külső Kéri út, Külső Paksi utca, Külső Téglaház utca, Magdolna utca, Major köz, Magyar László utca (páros 2-28, páratlan 1-19) Mednyánszky utca, Mezei köz, Paksi utca 6-os úton kívüli része, Pince köz, Püspök utca, Rózsa utca, Szent Lőrinc utca (páros 2-40, páratlan 1-43.) Szt. István utca, Szt. László utca, Szondy utca, Vadász utca, Vasút utca, Vágóhíd utca, Völgy utca

- Új utcák: Antal hegy, Hunyadi tér, Vermek sora, Ripszom, Hajdúles, Weikersheim tér, Munkácsy Mihály utca

 

3. sz. óvodai körzet- József tér 8.

- Attila utca, Csaba sor, Dankó Pista utca, Derecskei utca, Előszállási utca, Erkel Ferenc utca, Felső-Homokerdő, Felsőfok, Fehérvári utca (páratlan 49-109, páros 54-118), Füzes sor, Búzavirág utca, Irinyi János utca( páratlan 31-65), József hegy, József tér, Katona József utca, Kinizsi utca, Corvin János utca, Liszt Ferenc utca, Magyar László utca (páros 30-66, páratlan 21-53), Május 1 utca, Móra Ferenc utca, Móricz Zsigmond utca, Mozsola,, Nefelejcs utca, Olajmalom köz, Pentelei út, Pipacs utca, Piripócs, Puskás utca, Radnóti Miklós utca, Sas utca, Szent Kristóf utca, Szent Lőrinc utca (páros 42-118, páratlan 45-129.) Sárgaház, Tamankó, Táncsics Mihály utca, Temető sor, Tó utca, Toldi tér, Új Vermek sor, Váci Mihály utca, Virág utca,

- Új utcák: Baróta köz, Baróta puszta, Csaba utca, Gyula hegy, József utca, Kadarka utca, Kenderföldi út, Kossuth tér, Kristály köz, Matild major, Németh-Kiliti köz, Rizling utca, Szőlő utca, Szőlőskertek útja, Vilmos puszta, Hunyadi park, Vörösmarty utca

 

Dunaföldvár, 2019. március 18.

Horváth Zsolt

polgármester

Események

Támogassa óvodánkat a befizetett adójának 1

Rendelkezett már adójának 1%-áról? Amennyiben még nem rendelkezett annak sorsáról úgy kérjük, támogassa Intézményünket!

A támogatáshoz szükséges nyilatkozat letöltéséhez kérjük kattintson a "Letöltöm" szövegre!

LETÖLTÖM

Támogassa óvodánkat a befizetett adójának 1

Rendelkezett már adójának 1%-áról? Amennyiben még nem rendelkezett annak sorsáról úgy kérjük, támogassa Intézményünket!

A támogatáshoz szükséges nyilatkozat letöltéséhez kérjük kattintson a "Letöltöm" szövegre!

LETÖLTÖM

Bölcsőde fejlesztés

Dunaföldvár Város Önkormányzata a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretén belül a TOP–1.4.1–15 kódszámú „A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével” tárgyú felhíváson több mint 89 millió forint pályázati támogatást nyert „Bölcsőde fejlesztés Dunaföldváron” című projekt megvalósítására. 

Felvételi szabályzat - 2019

Intézményünk Felvételi szabályzata a 2019-es évre vonatkozóan a tovább gomra kattintva megtekinthető!